Vraag & antwoord
Aantal leerlingen (Vensters VO)
Geplaatst door Kennisnet op 07 december 2015 10:54:47
Definitie De indicator Aantal leerlingen toont de definitieve leerlingaantallen geteld op 1 oktober van het betreffende schooljaar.
Uitzondering op de definitie
 • Leerlingen die het volwassenenonderwijs volgen, worden buiten beschouwing gelaten.
 • LWOO-leerlingen maken integraal onderdeel uit van de leerlingtellingen en worden niet uitgezonderd, omdat deze niet herkenbaar te onderscheiden zijn naar onderwijssoort+leerweg.
 • ES- en IB-leerlingen worden als aparte onderwijssoorten in beeld gebracht.
Basisinformatie
 • Het totaal aantal leerlingen in het huidige schooljaar.
 • Drie jaar (trend)overzicht van het totaal aantal leerlingen met vergelijkingsgroep.
 • Verdeling examenleerlingen over de verschillende onderwijssoorten met vergelijkingsgroep.
 • Drie jaar (trend)overzicht van de verdeling examenleerlingen over de verschillende onderwijssoorten.
Extra informatie
 • Leerlingen per leerjaar
 • Verdeling verschillende vwo-typen (atheneum en gymnasium)
 • Verhouding meisjes en jongens
Informatie in de vergelijking
 • Aantal leerlingen van het meest actuele schooljaar.
 • Trendgegevens van het aantal leerlingen van de afgelopen drie jaar.
Vergelijkingsgroep De vergelijkingsgroep voor deze indicator bestaat uit scholen met dezelfde schoolsamenstelling.
Databron Dit is een centrale indicator. De gegevens over instellingen zijn afkomstig van de Basisregistratie Instellingen en zijn vervolgens door DUO in een 1CijferVO-bestand verwerkt. DUO verzamelt en beheert de gegevens. De 1CijferVO-bestanden worden per schooljaar opgemaakt.
Berekeningswijze De berekeningen worden uitgevoerd door DUO.
Validiteit en betrouwbaarheid Het 1CijferVO-bestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen (BRIN) en de Basisregistratie Onderwijsnummer (BRON). De basisregistratiegegevens zijn aangeleverd en geaccordeerd door de instellingen zelf. De definitieve aanlevering van de leerlingaantallen door de school via BRON is nodig voor de bekostiging van scholen en is voorzien van een verklaring van een accountant. Dit geldt niet voor de voorlopige telling (de BRON-VO foto). DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens op interne consistentie. Daarmee is het uiteindelijke bestand een betrouwbare en valide weergave van het aantal leerlingen van het door de overheid bekostigde voortgezet onderwijs in Nederland.

Reacties (0)