Vraag & antwoord
Personeelskenmerken (Vensters PO)
Geplaatst door Kennisnet op 07 december 2015 13:15:22
Definitie

De indicator personeel geeft inzicht in het totaal aantal fte, de gemiddelde leeftijd van het personeel, de leeftijdsopbouw, de onderverdeling man/vrouw, personele opbouw per functiegroep en geslacht en aantal leerlingen per fte op instellingsniveau.

Basisinformatie

Standaard wordt getoond: 

 • Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel?
 • Wat was de gemiddelde leeftijd van de medewerkers de afgelopen jaren?
 • Hoeveel FTE had de instelling beschikbaar de afgelopen jaren?
 • Hoe is de bemensing van de school?
 • Hoeveel leerlingen heeft de instelling gemiddeld per fulltime medewerker?
 • Hoeveel leerlingen had de instelling gemiddeld per fulltime medewerker de afgelopen jaren?

Extra informatie

Beschikbare extra informatie:

 • Wat was de gemiddelde leeftijd verdeeld naar geslacht de afgelopen jaren?
 • Uitsplitsing naar functiecategorie bij de vraag: hoe is het personeel verdeeld over de verschillende functiegroepen naar fte?
 • Uitsplitsing naar functiecategorie bij de vraag: hoe is het personeel verdeeld over de verschillende functiegroepen naar geslacht?
 • Hoeveel leerlingen had de instelling gemiddeld per directe fulltime medewerker de afgelopen jaren?
 • Hoeveel leerlingen had de instelling gemiddeld per indirecte fulltime medewerker de afgelopen jaren?
 • Hoeveel leerlingen had de instelling de afgelopen jaren per fulltime medewerker naar functiegroep?

Definitie

Deze indicator geeft inzicht in het totaal aantal fte of personen, de functiegroep, of sprake is van een vast of tijdelijk dienstverband, de gemiddelde leeftijd van het personeel, de leeftijdsopbouw, de onderverdeling man/vrouw op instellingsniveau.

Databron

Schoolbesturen (bevoegde gezagen) zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De gegevens zijn gebaseerd op Open Data bestanden (data.duo.nl)

Beschikbaarheid

BO / SBO / SO / VSO

Vergelijkingsgroep

De vergelijkingsgroepen zien er als volgt uit voor de onderwijssoorten:

 • BAO: De vergelijkingsgroep voor deze indicator bestaat uit scholen met hetzelfde aantal leerlingen (op instellingsniveau) + het schoolgewicht
 • SBO: De vergelijkingsgroep voor deze indicator bestaat uit scholen met hetzelfde aantal leerlingen (op instellingsniveau)
 • SO: De vergelijkingsgroep voor deze indicator bestaat uit scholen met hetzelfde aantal leerlingen (op instellingsniveau)

Berekeningswijze

De berekeningen worden gedaan door DUO.

Validiteit en betrouwbaarheid

Leveranciers kennen elk hun eigen persoonidentificerende nummers toe aan personen. Eén persoon kan dus in de leveringen met verschillende persoonsnummers voorkomen en dus dubbel geteld worden. Er kunnen ook dubbeltellingen optreden als een persoon bij verschillende instellingen werkzaam is, maar wel hetzelfdepersoonsnummer heeft. In deze gevallen kan het voorkomen dat een overschatting van het aantal personen plaatsvindt.

Voor de volledigheid van de gegevens is DUO afhankelijk van leveringen door salarisverwerkers en bevoegde gezagen van scholen. Elk jaar ontbreken van één of meer instellingen gegevens, omdat deze niet zijn geleverd. Vanaf 2004 is het aantal scholen waarvan geen gegevens beschikbaar zijn fors gestegen. Door nieuwe regelgeving is deze trend echter vanaf 2008 omgebogen.

Toelichting

De gegevens betreffen personen met een betrekkingsomvang groter dan 0 fte op peildatum 1 oktober.

De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. De personeelsgegevens over het jaar 2007 hebben betrekking op onderwijsinstellingen mét leerlingen. De personeelsgegevens over 2008 tot en met 2011 bevatten ook gegevens van instellingen zonder leerlingen die vallen onder een bevoegd gezag van minimaal 1 instelling met leerlingen. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per brin nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep. Formatie op basis van gemeentelijke gelden (bijvoorbeeld projectformatie) is niet beschikbaar in deze data.

 


Reacties (0)