Vraag & antwoord
Resultaten eindtoets (Vensters PO)
Geplaatst door Kennisnet op 17 mei 2018 10:36:50
Definitie

De indicator Resultaten eindtoets toont de gemiddelde (herberekende) score op de eindtoets van het totaal van leerlingen in leerjaar 8 en van leerlingen die niet in leerjaar 8 zitten en wel een toetsdatum hebben.

Basisinformatie

Basisinformatie is:

 • Gemiddelde score op de eindtoets voor de gehele school, getoond ten opzichte van de ondergrens van de inspectie;
 • Trendgegevens (5 jaar, zodra beschikbaar), getoond ten opzichte van de ondergrens van de inspectie;
 • Deelnamegegevens aan de eindtoets, met trendgegevens;
 • Aantal leerlingen in leerjaar 8 inclusief leerlingen die niet in leerjaar 8 zitten en wel een toetsdatum hebben;
 • Aantal eindtoetsdeelnemers;
 • Percentage gewogen leerlingen van de school;
 • Type eindtoets.

Extra informatie

Scholen hebben de mogelijkheid om via een bijstellingsmodule een aantal leerlingen buiten beschouwing te laten die niet aan de toets hadden hoeven deelnemen volgens de regels uit de regeling leerresultaten. Indien zij deze mogelijkheid gebruiken, wordt het aantal leerlingen getoond dat niet langer in de berekening wordt meegenomen.

De school kan naast de centraal beschikbare gegevens, haar eigen eindtoetsgegevens aanleveren. Per schooljaar kan een school aangeven:

 • Welke eindtoets zij hebben afgenomen;
 • Hoeveel leerlingen daaraan hebben deelgenomen;
 • Wat de gemiddelde schoolscore is.

Informatie in de vergelijking

 Informatie in de vergelijking is:

 • Gemiddelde score op de eindtoets, afgezet tegen de inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep.

Vergelijkingsgroep

De vergelijkingsgroep voor deze indicator bestaat uit scholen die een zelfde soort eindtoets hebben gebruikt en die een vergelijkbaar percentage gewogen leerlingen hebben. Dit laatste wordt toegekend op basis van het opleidingsniveau van de ouders. Het gaat hier alleen om scholen binnen het basisonderwijs en niet om scholen in het speciale onderwijs (so) en in het speciale basisonderwijs (sbo).

Beschikbaarheid

BO

Voor S(B)O, zie https://support.kennisnet.org/index.php?/Knowledgebase/Article/View/409/34/eindtoetsgegevens-so-scholen-en-sbo-scholen

Databron

De leerlingengegevens in het basisonderwijs vanaf 1-10-2010 zijn volgens 1-cijferbestand PO en komen uit BRON (Basisregister Onderwijsnummer).

Indien de school zelf gegevens heeft aangeleverd zijn zij zelf de bron voor dat deel van de gegevens.

Berekeningswijze

De gemiddelde score is berekend op basis van de gegevens zoals deze bij DUO bekend zijn. De school heeft deze zelf uitgewisseld met BRON, via het eigen administratiesysteem.

Bij de berekening van de gemiddelde schoolscore is rekening gehouden met de uitzonderingsgevallen die benoemd zijn in de Regeling leerresultaten PO van OCW. Dat zijn de regels die de inspectie hanteert in het kader van het toezicht. Hieronder vallen regels ten aanzien van:

 • leerlingen die volgens de inspectie de toets niet hoefden te maken,
 • leerlingen die de toets niet hebben gemaakt, maar dit wel hadden moeten doen.

De uitzonderingsgevallen die de inspectie hanteert, zijn vertaald naar een manier waarop ze door het systeem automatisch kunnen worden meegenomen in de berekening van de gemiddelde score van de school. De uiteindelijke gemiddelde score kan afwijken van die van de inspectie, omdat de inspectie deze ook kan baseren op schoolbezoeken. De rekenregels voor de berekening zijn ontwikkeld door DUO en Vensters, en afgestemd met de inspectie.

De gemiddelde score van de school op de eindtoets wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Die ondergrens is gebaseerd op het percentage gewogen leerlingen op de school en op het soort eindtoets dat de school heeft afgenomen. De gemiddelde schoolscore van scholen die in 2016-2017 een IEP Eindtoets hebben afgenomen is gecorrigeerd, zodat ook hun schoolgemiddelde vergeleken kan worden met de ondergrens van de inspectie. De aanleiding hiervoor staat beschreven in de brief ‘Correctiefactor voor uw schoolgemiddelde’ van Bureau ICE op 4 september 2017.

Rekenregels vanaf 2016-2017

 1. Het uitgangspunt is alle leerlingen in leerjaar 8, met een hoofdinschrijving.
 2. Vervolgens worden ook leerlingen geselecteerd die niet in leerjaar 8 zitten én wel een toetsdatum hebben, met een hoofdinschrijving. Zo wordt uitgegaan van alle leerlingen op het moment van toetsafname.
 3. Leerlingen die een andere toets dan een officiële eindtoets gemaakt hebben worden eruit gefilterd, ongeacht of voor deze leerling een (onjuiste) toetsscore is ingevuld.
 4. Leerlingen die een officiële eindtoets hebben gemaakt, maar een ongeldige score hebben (dat zijn waarden buiten de range van de officiële eindtoetsen of geen score) worden eruit gefilterd.
 5. Alle leerlingen van scholen die een officiële eindtoets afnemen en die niet onder regel 3 of 4 vallen, worden meegenomen.
 6. Aan de hand van leerlingen die overblijven na toepassen van bovenstaande rekenregels wordt bepaald welke officiële eindtoets op de school wordt afgenomen. Indien er meerdere officiële eindtoetsen worden afgenomen, wordt bepaald wat de ‘hoofdtoets’ is. Dit wordt bepaald op basis van het hoogste aantal toetsdeelnemers voor een toets op school. Bij een gelijk aantal toetsdeelnemers wordt een keuze gemaakt in volgorde van het aantal toetsdeelnemers landelijk. Leerlingen die niet de hoofdtoets hebben afgenomen, maar wel een score van een andere officiële eindtoets hebben, worden eruit gefilterd.
 7. Leerlingen die ontheffing hebben, worden eruit gefilterd. Dit zijn leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland verblijven en de taal onvoldoende beheersen (code 1: rekenregel 7a), zeer moeilijk lerende leerlingen (code 2: rekenregel 7b) en meervoudig gehandicapte leerlingen (code 3: rekenregel 7c).
 8. Leerlingen die een vso- of PrO-advies hebben gekregen worden eruit gefilterd. Dit wordt gedaan door te kijken naar het eerste schooladvies wat voor deze leerlingen in BRON is ingevuld. Het herziene advies wordt buiten beschouwing gelaten.
 9. Leerlingen die kort op school zitten, worden automatisch uitgefilterd. Dit zijn leerlingen die in het schooljaar van de eindtoets of het schooljaar daarvoor op de school zijn ingestroomd. Bijvoorbeeld: een leerling die op 1 augustus 2015 (voor het eerst) instroomt op de school, zal bij de eindtoets in schooljaar 2016-2017 uitgesloten worden van de berekening van de gemiddelde schoolscore. Deze leerling zit immers korter dan twee (volledige) schooljaren op de school.
 10. Vervolgens wordt een correctie toegepast voor leerlingen die ten onrechte de toets niet gemaakt hebben. Leerlingen die geen (geldige) eindtoetsscore hebben, en niet bij voorgaande regels (7, 8 en 9) eruit gefilterd zijn, worden er alsnog uitgefilterd.
 11. Ten slotte wordt de gemiddelde schoolscore berekend en afgerond op 1 decimaal. De overgebleven toetsdeelnemers die worden meegenomen in de berekening van de gemiddelde schoolscore, worden op Scholen op de kaart de meetellende toetsscores genoemd.

Welke rekenregels kunt u als school zelf toepassen?

1. De inspectie sluit leerlingen met een aangepast eindniveau uit. Het systeem kan deze leerlingen niet automatisch uitsluiten, dit kan handmatig in Mijn Scholen op de kaart. Deze leerlingen worden als volgt beschreven: Bij de beoordeling van de leerresultaten in schooljaar 2014–2015 en volgende sluit de inspectie de leerresultaten van leerlingen met beperkte cognitieve capaciteiten uit. De beperkte cognitieve capaciteit van de leerling kan de school op twee manieren aantonen:

 • uit de gegevens in het leerlingdossier blijkt dat de leerling maximaal het eindniveau van leerjaar 6 behaalt voor taal én rekenen.
 • de leerling heeft een IQ onder de 80. Bij een IQ-test geldt dat deze voldoet aan de criteria van de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN). Indien de IQ-test ouder is dan twee jaar bevestigen gegevens uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem de uitkomsten van de eerdere IQ-test. (bron: Regeling leerresultaten PO).

2. Scholen kunnen handmatig in Mijn Scholen op de kaart de groep leerlingen korter dan vier jaar in Nederland (regel 7a) en/of de groep leerlingen korter dan twee jaar (regel 9) laten meetellen in de berekening van de gemiddelde eindtoetsscore (vanaf schooljaar 2015-2016).

3. Scholen kunnen met een aanvraagformulier in mijn.vensters.nl individuele eindtoetsscore(s) van leerling(en) wel/niet laten meetellen in de berekening van de gemiddelde eindtoetsscore. Dit kan alleen wanneer een verzoek om een eindtoetsscore wel/niet mee te laten tellen niet voortkomt uit een incorrecte uitwisseling van eindtoetsgegevens met BRON (DUO).

Let op: handmatige aanpassingen in Mijn Scholen op de kaart hebben alleen consequenties voor de weergave van de gemiddelde eindtoetsscore op Scholen op de kaart en worden niet automatisch doorgevoerd in BRON. Verder worden de rekenregels die scholen zelf handmatig toepassen op hun leerlingen in Mijn Scholen op de kaart niet automatisch door de inspectie op dezelfde manier toegepast. Op basis van dossieranalyse is het mogelijk dat inspectie tot een andere conclusie komt.

De historie van de rekenregels van schooljaar 2015-2016 en eerder is te vinden in het artikel Resultaten eindtoets (Vensters PO) - Historie rekenregels.

Validiteit en betrouwbaarheid

De leerlingenaantallen zijn gebaseerd op een voorlopige of definitieve foto uit BRON (momentopname uit Basisregister Onderwijsnummer). De voorlopige foto bevat gegevens welke nog niet zijn goedgekeurd door de accountant. Aan het einde van elk schooljaar ontvangt DUO een definitieve, door de accountant goedgekeurde, foto uit BRON. Op basis hiervan worden de definitieve leerlingaantallen vastgesteld. De toetsgegevens komen in de loop van het jaar beschikbaar en worden op persoonsniveau geïntegreerd in het 1-cijferbestand.

Toelichting

De gegevens in het 1-cijferbestand PO zijn gebaseerd op zogenaamde 1-cijfer definities. Dit zijn afspraken tussen Ministerie van OCW, CBS en andere partijen om onderwijsgegevens op een eenduidige manier te ontsluiten volgens van tevoren vastgestelde definities en algoritmes.

Voor de berekening van de indicator eindtoets is zo dicht mogelijk gebleven bij de werkwijze zoals deze benoemd zijn in de 'Regeling Leerresultaten' van OCW en toegepast worden door de inspectie.

 


Reacties (0)