Vraag & antwoord
Tevredenheid leerlingen (Vensters VO)
Geplaatst door Kennisnet op 10 april 2018 10:32:44
Definitie De indicator Tevredenheid leerlingen toont de gemeten algemene tevredenheid van leerlingen verdeeld over de hele school. De tevredenheid wordt gemeten aan de hand van een vragenlijst van in totaal 27 vragen, waarvan 16 vragen worden gebruikt voor de indicator Tevredenheid leerlingen en 11 vragen voor de indicator Schoolklimaat en Veiligheid. Voor het praktijkonderwijs zijn twee aparte vragen toegevoegd.
Uitzondering op de definitie

Uitzonderingen zijn:

Scholen die een onderzoek afnemen bij een partij die aangesloten is bij Vensters, hebben de mogelijkheid om een breder onderzoek af te nemen. De Vensters vragen zijn dan onderdeel van het bredere onderzoek.

Basisinformatie
 • Tevredenheid leerlingen op schoolniveau (actueel jaar), met vergelijkingsgroep.
 • Tevredenheid leerlingen per vraag (actueel jaar), met vergelijkingsgroep
 • Tevredenheid leerlingen per onderwijssoort (actueel jaar), met vergelijkingsgroep
 • Het aantal respondenten waar het onderzoek op gebaseerd is, samen met het totaal aantal leerlingen van de school. Deze cijfers worden getoond op schoolniveau.
 • Trend tevredenheid leerlingen (vanaf ‘15-‘16), met vergelijkingsgroep
 • Trend tevredenheid leerlingen (vanaf ‘15-’16) per onderwijssoort (actueel jaar), met vergelijkingsgroep
Extra informatie
 • Trend historische gegevens t/m ‘14-‘15 tevredenheid leerlingen, met vergelijkingsgroep
 • Tevredenheid leerlingen vanaf ‘15-’16 per vraag per onderwijssoort (actueel jaar), met vergelijkingsgroep
 • Het gemiddelde cijfer van een vraag indien meer dan 50% deze heeft beantwoord met 'Niet van toepassing'
Informatie in de vergelijking
 • De gemiddelde score van tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder leerlingen.
 • Deze indicator kan het schoolgemiddelde tonen, maar ook de score per onderwijssoort. Bovenaan de grafiek kunt u een onderwijssoort kiezen.
Vergelijkingsgroep
 • Voor de algemene tevredenheid van de school wordt een vergelijking gemaakt met alle scholen in Nederland. Bij deze indicator wordt geen vergelijkingsgroep op basis van schoolsamenstelling getoond omdat sommige vergelijkingsgroepen te klein zijn voor een betrouwbare berekening.
 • Voor de tevredenheid per onderwijssoort van de school wordt een vergelijking gemaakt met alle leerlingen in Nederland in die onderwijssoort.
Databron Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school of door de partij die het onderzoek afneemt.

De afnameperiode van het tevredenheidsonderzoek loopt elk schooljaar van 1 november tot en met 30 april.

Er zijn verschillende leveranciers van tevredenheidsonderzoeken aangesloten bij Vensters. Op vensters.nl is een overzicht te vinden.
Wanneer een school een onderzoek heeft afgenomen bij een van de aangesloten leveranciers is het mogelijk om de gegevens automatisch door te sturen naar Vensters.

Wegens technische redenen is de Vensters enquêtetool in schooljaar 2017-2018 naar verwachting vanaf 8 januari 2018 te gebruiken.
Berekeningswijze De berekeningen worden uitgevoerd door Vensters VO.

De werkwijze voor het berekenen van een schoolscore voor totale leerlingtevredenheid is als volgt:

 • De algemene tevredenheid wordt bepaald door eerst de gemiddelde score per leerling te berekenen, en vervolgens het gemiddelde van de gehele school.
 • De tevredenheid per onderwijssoort wordt bepaald door eerst de gemiddelde score per leerling te berekenen, en vervolgens het gemiddelde per onderwijssoort.

NB: Er wordt een andere berekenwijze gehanteerd de gemiddelde score per vraag (per onderwijssoort) dan bij algemene tevredenheid. De gemiddelde score per vraag wordt berekend door het gemiddelde te nemen van alle respondenten die deze vraag (per onderwijssoort) hebben beantwoord. Het gemiddelde van de gemiddelde score per vraag kan dus een ander gemiddelde geven dan de algemene tevredenheid.

Toelichting op de berekeningswijze:

 • Voor de vergelijkbaarheid worden voor het praktijkonderwijs alleen de 16 vragen meegenomen en dus niet de extra vragen voor het praktijkonderwijs. Deze worden wel als apart getal zichtbaar gemaakt in de verdieping.
 • Aangezien de vragenlijst op een 5-puntsschaal is, dient er omgerekend te worden naar een 10-puntsschaal.

Formules:

 • De formule om van een 5-puntsschaal (X) naar 10-puntsschaal (Z) te komen is:
  Z = 2,25 * (X – 1) + 1

Een 5-puntsschaal in bovenstaande berekening heeft de waardes 1,2,3,4,5.

Validiteit en betrouwbaarheid

Om de resultaten zo valide en betrouwbaar mogelijk te maken zijn richtlijnen voor afname opgesteld door onderzoeksbureau ResearchNed. Onderstaande richtlijnen zijn van toepassing voor afname van de basissets vragen voor leerlingen in het kader van Vensters VO. Uiteraard zijn scholen vrij om bijvoorbeeld zelf uitgebreidere vragenlijsten af te nemen of om de basissets vragen af te nemen in meerdere leerjaren. Als scholen uitgebreidere vragenlijst aan hun leerlingen of ouders willen voorleggen, vragen we ze om de algemene vragen in ongewijzigde volgorde op te nemen aan het begin van de vragenlijst. Deze afspraken zijn reeds gemaakt met samenwerkende leveranciers.

 • Bij het afnemen van de vragenlijst wordt altijd naar de onderwijssoort en het leerjaar gevraagd waarop de leerling zich bevindt.
 • De vragen zijn voorzien van een 5-punts antwoordschaal. Per vraag wordt de minimale score en maximale score weergegeven. Op basis van de minimale en maximale score kunnen respondenten een indicatie geven van de tevredenheid per vraag.
 • De vragen worden ingevuld door leerlingen uit alle leerjaren.
 • De vragen worden jaarlijks ingevuld.
 • De afnameperiode is vanaf 1 november tot en met 30 april.

Voor een representatief beeld van alle leerlingen is het van belang dat de groep die de enquête heeft ingevuld qua samenstelling vergelijkbaar is met de gehele groep voor een aantal achtergrondkenmerken zoals onderwijstype en sector. Om een goed beeld te geven van de hele school is een representatieve steekproef nodig. Deze steekproef moet groot genoeg zijn om betrouwbaar te kunnen zijn. We maken daarbij een onderscheid tussen een minimaal aantal respondenten (de uitkomst is voor 90 procent betrouwbaar) dat nodig is voor betrouwbaar onderzoek en een gewenst aantal respondenten (de uitkomst is voor 95 procent betrouwbaar).

 • Formule minimale respons:
  Nettorespons = (N x z² x p(1-p)) / (z² x p(1-p) + (N-1) x F²)
  N: de grootte van de populatie
  z: de standaardafwijking die bij het gekozen betrouwbaarheidsniveau hoort = 1,64.  
  p: de kans dat iemand een bepaald antwoord geeft = 50%
  F: de gewenste nauwkeurigheid = 7%

 • Formule gewenste respons:
  Nettorespons = (N x z² x p(1-p)) / (z² x p(1-p) + (N-1) x F²)
  N: de grootte van de populatie
  z: de standaardafwijking die bij het gekozen betrouwbaarheidsniveau hoort = 1,96
  p: de kans dat iemand een bepaald antwoord geeft = 50%
  F: de gewenste nauwkeurigheid = 5%

Via de bijlage kan je eenvoudig zelf berekenen hoeveel responsen er benodigd zijn voor een minimale respons en gewenste respons. De bijlage is zowel voor tevredenheid leerlingen op schoolniveau als tevredenheid leerlingen op onderwijssoortniveau te gebruiken. Voor tevredenheid ouders gelden dezelfde berekeningen.

Toelichting Een demoversie van deze tevredenheidsenquête is te vinden op https://nl.research.net/r/DEMO-VOTL.

Op de website van Vensters kan je de volledige vragenlijsten met de volledige antwoordschalen downloaden.

Vragenlijst tevredenheid leerlingen

Ik zit in leerjaar:

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

                  Ik zit op het pro / brugjaar / vmbo / vmbo-b / vmbo-k / vmbo-(g)t / havo / vwo

 

 1. Word je door school uitgedaagd om je best te doen? [veel te weinig – ruim voldoende]

[i] Denk daarbij aan of je leraren je aanmoedigen om harder te leren, betere cijfers te halen, etc.

 1. Word je gemotiveerd door docenten [veel te weinig – ruim voldoende]
 2. Houden docenten rekening met je sterke en zwakke punten? [helemaal niet – ja, zeker]

[i] Denk hierbij aan: extra hulp van docenten als je ergens moeite mee hebt of extra opdrachten als iets je makkelijk afgaat.

 1. Hoe tevreden ben je over de afwisseling van verschillende activiteiten tijdens de les? [heel ontevreden – heel tevreden]

[i] Denk hierbij aan: luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruik van ict, presenteren, enzovoorts.

 1. Hoe werkt ICT op jouw school? [slecht – goed]

[i] Met ICT bedoelen we bijvoorbeeld computers, gebruik devices en internet, digitale leeromgevingen of smartboards.

 1. Hoe tevreden ben je over de hoeveelheid ICT die gebruikt wordt tijdens de lessen? [heel ontevreden – heel tevreden]
 1. Vind je dat de lessen aansluiten bij gebeurtenissen uit het nieuws? [veel te weinig – ruim voldoende]
 2. Hoe tevreden ben je over buitenschoolse activiteiten? [heel ontevreden – heel tevreden]

[i] We bedoelen hiermee met school naar het museum, schoolreisje, etc.

 1. Hoe tevreden ben je over de begeleiding richting een vervolgstudie? [heel ontevreden – heel tevreden][niet van toepassing]
 2. Behandelen docenten jou met respect? [helemaal niet – zeer zeker]
 3. Vind je dat jouw docenten goed uitleggen? [helemaal niet – zeer zeker]
 4. Hoe tevreden ben je over jouw mentor? [heel ontevreden – heel tevreden]
 5. Krijg je extra hulp als je problemen hebt met leren? [helemaal niet – zeer zeker][Niet van toepassing]
 6. Vertellen docenten jou duidelijk hoe jouw resultaten zijn? [helemaal niet – zeer zeker]

[i] Met resultaten bedoelen we bijvoorbeeld hoe je de toetsen of de praktijkopdrachten hebt gemaakt en wat je beoordeling is.

 1. Informeert de school jou over schoolzaken die voor leerlingen belangrijk zijn. [helemaal niet – zeer zeker]
 2. Telt de mening van leerlingen mee op jouw school? [helemaal niet – zeer zeker]
 3. Hoe tevreden ben je over de sfeer op school? [heel ontevreden – heel tevreden]
 4. Hoe tevreden ben je over de omgang met andere leerlingen van jouw school? [heel ontevreden – heel tevreden]
 5. Ga je met plezier naar school? [nooit – altijd]
 6. Hoe tevreden ben je over de veiligheid op school? [heel ontevreden – heel tevreden]

[i] Denk hierbij of je je prettig voelt op school, of er geen agressie is op school, of er geen geweld gebruikt wordt of er voldoende camerabewaking is, enzovoorts.

 1. Hoe duidelijk vind je de regels op school?[heel onduidelijk – heel duidelijk]
 2. Hoe tevreden ben je over hulp die je van school krijgt bij persoonlijke problemen? [heel ontevreden – heel tevreden][niet van toepassing]
 3. Hoe tevreden ben je over wat school doet tegen pesten? [heel ontevreden – heel tevreden]

[i] Heeft de school regels om het pesten te voorkomen, of pesters door docenten worden aangesproken, of dat er in de klas gesproken wordt over pesten, enzovoorts.

 1. Ben je de afgelopen drie maanden gepest door leerlingen van deze school? [heel vaak – helemaal niet]
 1. Ben je de afgelopen drie maanden online gepest door leerlingen van deze school? [heel vaak – helemaal niet]
 2. Hebben leerlingen van deze school jou de afgelopen drie maanden expres lichamelijk pijn gedaan? [heel vaak – helemaal niet]

[i] Denk hierbij aan: schoppen, slaan, knijpen enzovoorts.

 1. Ben je de afgelopen drie maanden gediscrimineerd door leerlingen van deze school? [heel vaak – helemaal niet]

[i] Bijvoorbeeld op basis van je geloof, huidskleur, geslacht, seksuele voorkeur, enzovoorts.

Praktijkonderwijs

 1. Helpt de school jou bij het zoeken naar een stage? [helemaal niet – ja, zeker]
 2. Vind je dat je echt iets leert op je stage? [helemaal niet – ja, zeker]

NB: Over de bewoording van de vragen is nagedacht door de VO-raad, LAKS, ResearchNed en Kwaliteitscholen. Er mag in de vragen in principe niets worden gewijzigd. Het is echter toegestaan om specifieke termen als “docent” te vervangen door een bij de school of het onderwijs passende term (bijvoorbeeld “leraar”) of "ouders" door "ouders/verzorgers".

Voor het VSO wordt geen onderscheid gemaakt in onderwijssoorten. Aan leerlingen van het VSO wordt gevraagd naar het uitstroomprofiel.Bijlagen 
 
 Factsheet_leerlingtevredenheid_14_okt_2016.pdf (469.06 KB)
 Nieuwsbrief_special_Tevredenheid_versie_13_okt_2016.pdf (687.89 KB)
 Vragen_leerlingtevredenheid_versie_3_16-17.pdf (487.80 KB)
 voorbeeld steekproef respons tevredenheid leerlingen vo.PNG (17.81 KB)
 voorbeeldformule respons 170713.xlsx (33.76 KB)

Reacties (0)