Vraag & antwoord
Vensters VO - Begrippenlijst
Geplaatst door Kennisnet op 21 april 2017 09:16:46
Algemene begrippenlijst

Gewogen leerlingen (voorheen: Gewichtenleerling)

De gewichtenregeling in het basisonderwijs bepaalt of een school extra middelen krijgt. Het leerlingengewicht word toegekend op basis van opleidingsniveau van de ouders. Het aantal gewogen leerlingen op school speelt een rol bij de indicatoren Resultaten Eindtoets, Personeelskenmerken en Schooladvies en plaatsing in het voortgezet onderwijs. Meer informatie vindt u op de website van DUO.
Instelling (BRIN) School op instellingsniveau (BRIN-niveau) Elke instelling heeft een uniek nummer in de Basisregistratie Instellingen, (bijvoorbeeld 00AA).
Leerweg Niveau-indeling binnen vmbo (verhouding praktijk/theorie). Mogelijke waarden:
 • Theoretische leerweg (vmbo-t)
 • Gemengde leerweg (vmbo-g)
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k)
 • Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b)

Als binnen Vensters een onderverdeling wordt gemaakt, dan wordt aangesloten bij de indeling van de Inspectie, waarbij vmbo-g en vmbo-t worden samengenomen:

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t
Onderwijssoort+leerweg Onderwijssoort+leerweg is een binnen Vensters gehanteerde indeling die bestaat uit de combinatie van onderwijssoort en leerweg. Indien de leerweg bekend is, wordt het vmbo uitgesplitst naar de leerwegen vmbo-b, vmbo-k en vmbo-(g)t, conform de indeling van de Inspectie. Dat geeft de volgende indeling:
 • PrO = Praktijkonderwijs
 • Brug = brugjaren algemeen (vmbo, havo en vwo)
 • vmbo = vmbo (indien leerweg onbekend)
 • vmbo-b = vmbo-b
 • vmbo-k = vmbo-k
 • vmbo-(g)t = vmbo-(g)t
 • Havo = havo
 • Vwo = vwo
 • ES = Engelse Stroom
 • IB = Internationaal Baccalaureaat
De indeling onderwijssoort+leerweg wordt gebruikt bij alle indicatoren behalve Aantal leerlingen (hier wordt onderwijstype gebruikt).
Onderwijssoort+leerweg+brugklas De onderwijssoort+leerweg+bugklas indeling is een combinatie van de onderwijssoort+leerweg indeling, aangevuld met de uitsplitsing van de onderwijssoort 'brj' naar brugklassen. Hierbij wordt gekeken naar de ILT codes, waarbij een combinatie van twee onderwijssoorten+leerweg mogelijk is en waar bij een combinatie van drie of meer onderwijssoorten+leerweg gekozen is voor 'brugjaar (algemeen)'.

De brugjaren van de eerste drie leerjaren worden als volgt uitgesplitst:

 • brugklas (algemeen)
 • pro
 • vmbo
 • vmbo-b
 • vmbo-b / vmbo-k
 • vmbo-k
 • vmbo-k / vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • vwo
Onderwijstype Verdere specificatie van onderwijssoort naar onderwijstypes (o.a. leerjaar en leerweg) zoals gehanteerd in Vensters (voorheen schoolsoort genoemd).

Dit geeft de volgende indeling:

 • PrO = praktijkonderwijs (alle leerjaren)
 • leerjaar 1 = vmbo, havo, vwo (leerjaar 1)
 • leerjaar 2 = vmbo, havo, vwo (leerjaar 2)
 • leerjaar 3 = havo,vwo en combinatieklas havo/vwo (leerjaar 3)
 • vmbo-b = vmbo-b (leerjaar 3 en 4)
 • vmbo-k = vmbo-k (leerjaar 3 en 4)
 • vmbo-(g)t = vmbo-(g)t (leerjaar 3 en 4)
 • havo 4-5 = havo (leerjaar 4 en 5)
 • vwo 4-6 = vwo (leerjaar 4, 5 en 6)
 • ES = Engelse Stroom (alle leerjaren)
 • IB = Internationaal Baccalaureaat (alle leerjaren)
 • Overig
De indeling onderwijstype wordt gebruikt bij indicator Aantal leerlingen. Bij de overige indicatoren wordt onderwijssoort+leerweg gebruikt.
Profiel Vakgebiedkeuze binnen havo en vwo. Indeling:
 • Economie & Maatschappij (E&M)
 • Cultuur & Maatschappij (C&M)
 • Natuur & Gezondheid (N&G)
 • Natuur & Techniek (N&T)
en de zes mogelijke combinaties van twee profielen.
Schoolcode Een door Vensters voor Verantwoording toegekende code voor een school. De schoolcode is een combinatie van BG-nummer, BRIN-nummer, Venstercode en BRINVEST-nummer. Voorbeeld: 12345-00AA-000.
Schoolsamenstelling De schoolsamenstelling typering is gebaseerd de onderwijstypen waarvoor leerlingen staan ingeschreven voor de school voor het meest actuele jaar.

Op instellingsniveau en schoolniveau (vestigingsniveau) is een indeling gemaakt van schoolsamenstelling die enerzijds aansluit bij de praktijk en die anderzijds voldoende grote groepen creëert zodat zinvol vergelijken mogelijk wordt.


Dit is de indeling (naam en onderwijsaanbod) van de schoolsamenstelling op schoolniveau en instellingsniveau:

 • Brug = brugjaar algemeen (vmbo, havo en vwo)
 • PrO = PrO of PrO brug
 • vmbo-bk = vmbo-b of vmbo-bk (en PrO en/of brug)
 • vmbo-bk(g)t = vmbo-b(g)t of vmbo-k(g)t of vmbo-bk(g)t (en PrO en/of brug)
 • vmbo-bk(g)t havo vwo = vmbo-b(g)t of vmbo-k(g)t of vmbo-bk(g)t en (havo en/of vwo en/of IB en/of ES) (en PrO en/of brug)
 • vmbo-(g)t = vmbo-(g)t (en PrO en/of brug)
 • vmbo-(g)t havo vwo = vmbo-(g)t en (havo en/of vwo en/of IB en/of ES) (en brug)
 • havo en havo vwo= (havo en/of vwo en/of IB en/of ES) (en brug)
 • vwo = vwo en brug


Op bestuursniveau wordt voor de indeling gebruik gemaakt van de SSG indeling, aangevuld met een groep voor sectoroverstijgende besturen. Voor deze groep worden géén benchmark gegevens getoond, omdat we niet de beschikking hebben over zuivere gegevens van de VO scholen onder deze besturen. In deze groep vallen ook besturen uit het (v)so (REC en SBO).

Dit is de indeling (naam en onderwijsaanbod) van de schoolsamenstelling op bestuursniveau:

 • PrO vmbo bk(g)t = PrO en/of vmbo-bk en/of vmbo (g)t (SSG 1)
 • havo vwo = vwo en/of havo (SSG 2)
 • vmbo (g)t havo = havo en vmbo-(g)t (en vwo) (SSG 3)
 • vmbo bk(g)t havo = havo en vmbo-bk(g)t (en pro) (en vwo) (SSG 4)
 • sectoroverstijgend = VO en (PO en/of MBO) of REC of SBO


Opmerkingen:

 • Het is belangrijk om te blijven volgen of de aantallen binnen de verschillende samenstellingen voldoende groot blijven.
 • Benchmarken gebeurt in principe op schoolsamenstelling op schoolniveau, tenzij daar expliciet van afgeweken wordt. Dit staat dan vermeld in het definitieveld van de indicator.
 • 'Brug' bestaat uit vmbo leerjaar 1 en 2 en havo/vwo leerjaar 1, 2 en 3.
Schoolsoortgroep Schoolsoortgroep is een indeling die door DUO wordt gebruikt. Bij de vaststelling van de hoogte van de rijksbijdrage wordt in de bekostigingsformule onder andere gebruik gemaakt van de zogenaamde 'Gemiddelde Personeelslast' (GPL). In dit kader worden vier schoolsoortgroepen onderscheiden, waarbij de hoogte van de bekostigingscomponent GPL voor directie en leraren per groep verschilt. Afhankelijk van de verschillende opleidingen die aan een VO-instelling worden gegeven, is een school aan één van de vier schoolsoortgroepen toegerekend. Overeenkomstig de afspraak met de beleidsdirectie VO is, analoog aan de bekostiging, bij het beleidsterrein VO onderscheid gemaakt tussen de schoolsoortgroepen 1 tot en met 4.

Hieronder staan de schoolsoortgroepen beschreven:

 • schoolsoortgroep 1 = scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs, scholen voor praktijkonderwijs en scholengemeenschappen bestaande uit ten minste twee van deze schoolsoorten, inclusief het leerwegondersteunend onderwijs (SSG 1).
 • schoolsoortgroep 2 = scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, hoger algemeen voortgezet onderwijs en scholengemeenschappen bestaande uit een combinatie van deze scholen (SSG 2).
 • schoolsoortgroep 3 = scholengemeenschappen bestaande uit scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs en scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, al dan niet in combinatie met scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, inclusief het leerwegondersteunend onderwijs (SSG 3).
 • schoolsoortgroep 4 = scholengemeenschappen bestaande uit scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs, al dan niet in combinatie met scholen voor praktijkonderwijs of scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, inclusief het leerwegondersteunend onderwijs (SSG 4).
1CijferVO-bestand Op grond van richtlijnen voor structurele gegevensleveringen met betrekking tot leerling- en vakgegevens ontvangt DUO informatie uit verschillende bronnen. De gegevens zijn vastgelegd op individueel niveau. DUO verrijkt de primaire gegevens door deze in verband te brengen met gegevens uit andere bronnen. De verrijking houdt in dat er eencijferattributen worden toegevoegd aan de primaire gegevens. Met de verrijkte gegevens maakt DUO informatieproducten voor de verschillende afnemers en voert ze analyses uit. Door afspraken te maken over de verrijking van de gegevens wordt bereikt dat gegevens eenduidig zijn gedefinieerd.

Voor het lopende schooljaar wordt gerekend met de 1e voorlopige telling van leerlingaantallen. De basis hiervan is de eerste voorlopige foto van BRON-VO. Deze BRON-VO foto (DUO) wordt door DUO op bepaalde punten gecorrigeerd en verwerkt tot het 1CijferVO bestand. Dit bestand dient als basis voor de beleidstelling.

Naast OCW/ DUO publiceren namelijk verschillende instanties (zoals CBS en sectororganisaties) informatie m.b.t. tot het onderwijs. Het streven is erop gericht dat ook hierbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van dezelfde gegevens. Het is wenselijk dat er afgestemd wordt over definities van variabelen, zodat dezelfde cijfers (ééncijfer) gepubliceerd worden indien hetzelfde wordt beschreven. In het 1CijferVO worden ééncijfer definities en afleidingen van attributen over gegevens van leerlingen in de sector VO vastgelegd.

Reacties (0)