Vraag & antwoord
Tussentijdse resultaten (Vensters PO)
Geplaatst door Kennisnet op 07 december 2015 13:12:17
Definitie

Deze indicator toont de tussentijdse resultaten van de school en welke plaats deze innemen in het onderwijsproces. De tussentijdse resultaten zijn de gemiddelde vaardigheidsscores van de leerlingen in leerjaar 8, die niet buiten beschouwing mogen worden gelaten volgens de regels uit het Analyse en waarderingskader van opbrengsten Primair Onderwijs. De scores voor de volgende toetsmomenten worden weergegeven:

 • Technisch lezen midden groep 3
 • Technisch lezen midden groep 4
 • Rekenen en wiskunde midden groep 4
 • Rekenen en wiskunde midden groep 6
 • Begrijpend lezen midden groep 6

Basisinformatie

Basisinformatie is:

 • De vraag 'Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd' is vereiste informatie om de indicator te kunnen publiceren.

 • Getoond wordt:
  • Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
  • Wat zijn de tussenresultaten van de school?

Deze indicator toont de resultaten van de toetsen uit het Toezichtskader Inspectie. Hiervoor wordt het toetsmoment in het midden van het jaar gebruikt. Dit zijn de volgende toetsmomenten+:

 • Technisch lezen midden groep 3
 • Technisch lezen midden groep 4
 • Rekenen en wiskunde midden groep 4
 • Rekenen en wiskunde midden groep 6
 • Begrijpend lezen midden groep 6

Voor de toetsmomenten kunnen scholen verschillende toetsen van verschillende leveranciers gebruiken. De gemiddelde vaardigheidsscore van elke toets wordt door de school ingevuld in mijn.vensters.nl. Hierbij kan de school de uitzonderingsregels van de inspectie toepassen door resultaten buiten beschouwing te laten. De regels hierbij zijn (bron: Analyse en waarderingskader van opbrengsten. Primair onderwijs (augustus 2013)): “De Inspectie laat de volgende leerlingen buiten beschouwing bij de beoordeling van de tussenresultaten:

 • Leerlingen die hoogstwaarschijnlijk zullen uitstromen naar het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs;
 • Leerlingen die een lgf-, so- of sbo-indicatie hebben en als gevolg van beperkte capaciteiten geheel of gedeeltelijk zijn losgekoppeld van het reguliere curriculum van de groep.
 • Leerlingen die recent zijn ingestroomd: leerlingen die korter dan één jaar aan de school zijn verbonden;
 • Leerlingen die kort in Nederland zijn (leerling korter dan 4 jaar in Nederland) én om die reden het Nederlands minder goed beheersen.”

De resultaten worden getoond als een gemiddelde vaardigheidsscore per leerjaar. De school kan maximaal twee decimalen achter de komma invullen. Er wordt getoond hoeveel toetsdeelnemers er zijn.

Als benchmark wordt de ondergrens van de inspectie voor de schoolvergelijkingsgroep weergegeven.++ Ook moeten scholen zelf een norm kunnen invoeren.

+ Zie tabel op de volgende pagina voor toetsversies en normeringen
++ De werkgroep heeft twijfel uitgesproken over het nut van het tonen van het landelijk gemiddelde. Voorstel is om het landelijk gemiddelde niet op te nemen in de indicator en te toetsen bij pilotscholen of er behoefte aan is.

Extra informatie

Extra informatie is:

 • De resultaten van de verschillende toetsen met een trend van 5 jaar (zodra beschikbaar). Er wordt alleen een trend getoond wanneer de school dezelfde toetsen meerdere jaren heeft gebruikt.

Beschikbaarheid

BO / SBO 

Databron

Scholen berekenen zelf de gemiddelde vaardigheidsscore via hun leerlingadministratiesysteem en vullen dit handmatig in.

Berekeningswijze

De gemiddelde vaardigheidsscore wordt berekend door de som van alle vaardigheidsscores te delen door het aantal leerlingen dat niet buiten beschouwing wordt gelaten. Deze informatie wordt verkregen uit het leerlingadministratiesyteem.

Validiteit en betrouwbaarheid

De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen van de juiste toetsresultaten en het juist toepassen van de uitzonderingsregels. Daarnaast zijn er geen centrale afnamerichtlijnen voor de toetsen.

 


Reacties (0)