Vraag & antwoord
Welke gegevens mag een school met een leerplichtambtenaar delen?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 18:39:21
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP op https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/ onder het item Verzuim

Leerplichtambtenaren voeren wettelijke taak uit en hebben dus een wettelijk recht op bepaalde informatie. Daarbij gaat het vooral om verzuim.

Belangrijk uitgangspunt bij het delen van informatie is of de wet iets regelt (ja, in dit geval de Leerplichtwet), en dataminimalisatie. Een leerplichtambtenaar heeft alleen recht op die informatie die hij/zij strikt noodzakelijk nodig heeft voor de uitoefening van de wettelijke taak. Het geven van een account (toegang tot de gehele administratie) komt daar niet mee overeen en is zelfs in strijd met de wet.

Een leerplichtambtenaar/RMC-ambtenaar mag geen andere persoonsgegevens ontvangen van een school dan:
  1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van de leerplichtige;
  2. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder (a);
  3. nationaliteit en geboorteplaats;
  4. gegevens als bedoeld onder (a), van de ouders, voogden of verzorgers van de leerplichtige;
  5. gegevens met betrekking tot de inschrijving of afschrijving van de leerplichtige;
  6. gegevens ten aanzien van het schoolverloop, het schoolverzuim en van het beroep op een vrijstelling van de leerplicht;
  7. andere dan de onder (a) tot en met (f) bedoelde gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de Leerplichtwet 1969 of een andere wet.
Meer informatie over de informatie die een leerplichtambtenaar mag opvragen, is te vinden op deze website:
http://www.ingrado.nl/ledenservice/qa/view/19

Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.