Vraag & antwoord
Hoe kan ik medische informatie vastleggen voor de BHV in geval van een calamiteit?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 19:00:22
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/ item Hou rekening met onderwerp Medische informatie


In het kader van de Arbowet zijn scholen verplicht om bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren op school. Op school kunnen er leerlingen of medewerkers zijn wiens gezondheidstoestand extra aandacht vraagt bij calamiteiten. De vraag is of een school medische informatie mag vastleggen voor calamiteiten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een leerling die een (extreme) notenallergie heeft een epi-pen bij zich heeft, of een medewerker die in een rolstoel zit (en bij een calamiteit geen gebruik mag maken van de lift). 

Scholen mogen gezondheidsgegevens verwerken voor zover dat nodig is met het oog op de speciale begeleiding van leerlingen of het treffen van bijzondere voorzieningen die in verband met hun gezondheidstoestand noodzakelijk is. Die informatie is doorgaans (deels) opgenomen in het leerlingdossier. Deze informatie mag alleen worden gebruikt in het kader van het onderwijs: het leren en begeleiden van de leerling. Bedrijfshulpverleners mogen daarom - vanuit hun rol als BHV'er - niet zomaar het hele leerlingdossier en/of medisch dossier van een leerling inzien. De school moet daarom ouders, leerlingen (indien zij 16 jaar of ouder zijn), of de medewerker om toestemming vragen om die specifieke gezondheidsgegevens vast te mogen leggen die noodzakelijk zijn om over te beschikken in geval van een calamiteit. Hierbij wordt alleen de informatie vastgelegd die noodzakelijk is om levensreddend te kunnen handelen: informatie die de BHV'er moet weten en kennen. Deze informatie mag - alleen - met de BHV'ers worden gedeeld. Voor BHV-teams is het raadzaam om een aparte registratie aan te leggen met deze informatie. Deze registratie of administratie moet enerzijds makkelijk toegankelijk zijn in geval van een calamiteit, maar ook zodanig beveiligd zijn dat onbevoegden daar niet zomaar in kunnen kijken.  


Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.