Vraag & antwoord
Is voor de uitwisseling van gegevens tussen school en samenwerkingsverband (passend onderwijs) een verwerkersovereenkomst nodig?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 19:25:29

Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/ en https://aanpakibp.kennisnet.nl/rollen-en-verantwoordelijkheden/

Een school en samenwerkingsverband passend onderwijs hebben allebei een in de wet opgenomen publiekrechtelijke taak. Het schoolbestuur en het bestuur van het samenwerkingsverband zijn allebei verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die ze bij het uitvoeren van die taak gebruiken. Als beide organisaties gegevens uitwisselen van een leerling, bijvoorbeeld voor de aanvraag van een TLV, dan vindt die uitwisseling plaats ten behoeve van het uitvoeren van ieders eigen taak. Omdat het gaat om een uitwisseling van persoonsgegevens tussen twee verwerkingsverantwoordelijken, is er géén verwerkersovereenkomst nodig. Wel moeten er afspraken gemaakt zijn over hoe de gegevens veilig worden uitgewisseld. 

De taken van het samenwerkingsverband passend onderwijs zijn het maken van een ondersteuningsplan, verdelen middelen voor extra ondersteuning over de scholen in het samenwerkingsverband, budgetten lichte ondersteuning instellen en toewijzen, het beslissen of een leerling toelaatbaar is tot het (voortgezet) speciaal onderwijs en toewijzen van ondersteuning van lwoo en pro (https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/knowledge-item/wat-zijn-de-taken-van-het-samenwerkingsverband/). 

Het uitwisselen van gegevens door een school (door het bevoegd gezag waar de school onder valt) is geregeld in de wet. Een school is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het aanvragen van een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) of geven van advies over een leerling die - mogelijk - extra ondersteuning heeft (artikel 18a lid 6 Wet primair onderwijs, artikel  17a Wet voortgezet onderwijs). Het samenwerkingsverband passend onderwijs mag op grond van artikel  18a wet primair onderwijs, artikel 17a wet primair onderwijs gegevens en 28a Wet op de expertisecentra uitwisselen net de scholen (schoolbesturen waar deze scholen onder vallen). De grondslag waarop scholen en samenwerkingsverbanden gegevens uitwisselen van leerlingen, is daarmee 1) de wet en 2) publiekrechtelijke taak. 

Let op:
De situatie is anders als het samenwerkingsverband, bijvoorbeeld ter ondersteuning van de scholen of als service, extra diensten verricht die niet onder de wettelijke taken vallen van het samenwerkingsverband. Hierbij kan je denken aan het centraal regelen van de aanmeldingen en inschrijvingen op scholen, of het leveren (door het samenwerkingsverband) van handige software om voor alle leerlingen van de school een OPP aan te leggen. In dit geval levert het samenwerkingsverband passend onderwijs een dienst die niet onder haar wettelijke taken (zie uitleg hiervoor) valt. Het aanleggen van een OPP voor alle leerlingen, of het regelen van de aanmelding en inschrijving van een leerling, is een exclusieve taak van de school. Het samenwerkingsverband passend onderwijs voert dus taken van de school uit. Daarmee wordt het samenwerkingsverband voor dit stukje dienstverlening een verwerker voor de school (schoolbestuur). Het samenwerkingsverband passend onderwijs zet voor deze diensten een andere pet op. En daarvoor is er tussen het schoolbestuur en het samenwerkingsverband passend onderwijs wél een verwerkersovereenkomst nodig voor dit stukje diensten.  


Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.