RSS feed
Vraag & antwoord : Informatiebeveiliging en privacy > Delen van persoonsgegevens
Ja, wanneer de school informatie deelt over een leerling met meer mensen dan alleen de leerling zelf (en de ouders daarvan), dan is er geen grondslag. Dit geldt dus ook voor lijsten met persoonsgegevens die normaliter in de school werden opgehangen, zoa...
Medewerkers moeten voor hun werk simpel en snel gegevens met elkaar uitwisselen. Als je dat probeert te blokkeren vinden ze zelf wel weer een nieuwe manier. Ze kunnen van tientallen sites en middelen gebruik maken om gegevens op te slaan en uit te wissele...
Bij het gebruik van een adressenlijst, kan de volgende voorbeeldtekst voor het verkrijgen van toestemming gebruikt worden: > Op onze school wordt er, per klas, een klassenlijst gemaakt met de > adressen van leerlingen. Deze lijst met contactgegevens is e...
Het PGN (BSN of onderwijsnummer) mag alleen gebruikt worden als er een specifieke wettelijke grond voor he gebruik is. Deze wettelijke gronden zijn onder andere te vinden in art 178a Wpo en resp. art 103b Wvo. Enkele voorbeelden wanneer het bevoegd geza...
Op basis van de wettelijke taak van de Inspectie van het Onderwijs mag de inspecteur die gegevens inzien. De inspecteur zal natuurlijk zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens en alleen die (persoons)gegevens gebruiken die hij of zij nodig heeft voor het...
Onder bepaalde voorwaarden kan dat prima. Een belangrijke vraag is met welke devices de synchronisatie wordt uitgevoerd en hoe veilig die zijn. Als dat schooldevices zijn, waarbij onder andere schijf encryptie is toegepast, lijkt het datalek risico ons d...
Alleen met toestemming. Op basisscholen worden er vaak klassenlijsten of telefoonlijsten uitgedeeld met namen, adressen en telefoonnummers (van ouders) van leerlingen. Deze gegevens zijn persoonsgegevens en vallen dus onder de privacywetgeving. Het delen...
Ja, het vragen van toestemming aan de ouders is hiervoor niet nodig. De school beslist dat een e-mailadres nodig is voor het onderwijs. De school schakelt ook leveranciers in (zoals bijvoorbeeld Noordhoff of Heutink) die gegevens van de school krijgen; ...
Nee, e-mailen van persoonsgegevens kan niet zonder meer. E-mail kent zelf geen standaard beveiliging en wordt als onveilig beschouwd. Een mogelijkheid om alsnog gegevens via e-mail te versturen zijn: * Versleuteling van de bestanden (en het wachtwoor...
Maak geen gebruik van de Google accounts van de medewerkers zelf, maar regel een omgeving voor je school. Als organisatie wil je zeker zijn dat je gegevens veilig zijn. Dat betekent dat alle medewerkers alleen gegevens opslaan op plekken waarvan je zeker...
NEe, want een belangrijk uitgangspunt bij het delen van informatie is dataminimalisatie. Een leerplichtambtenaar heeft alleen recht op die informatie die hij/zij strikt noodzakelijk nodig heeft voor de uitoefening van zijn werk. Het geven van een accoun...
Door het briefgeheim is de post een veilige manier van verzenden. Ook wordt fysieke post minder snel onderschept of verkeerd geadresseerd dan een e-mail. ------------------------- _Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming h...
Je moet beide zaken regelen. Een bevoegdheden register (of autorisatie matrix) is een procesmaatregel. Je geeft aan wat mensen wel/niet mogen. Dat je uitlegt dat overtredingen leiden tot disciplinaire maatregelen is heel goed. Maar hoe controleer je da...
Nee, je hebt geen toestemming nodig van een leerling van 16 of 17 jaar om diens ouders inzage te geven in zijn/haar vorderingen (studievoortgang). Toestemming is wel nodig zodra de leerling 18 jaar is geworden (meerderjarig en handelingsbekwaam).  In art...
Namen van personen zijn persoonsgegevens. En die vallen onder de AVG en die mag je niet zomaar openbaar delen. Het is dus belangrijk om na te gaan of het lesrooster persoonsgegevens bevat. Als dat niet zo is, dan mogen lesrooster openbaar worden gepublice...
De GGD heeft twee vormen van informatie vragen: * Voor het plannen van afspraken willen ze weten welke leerling in welke klas zit. Die informatie mogen/moeten GGD’s uit BRON halen (DUO). Dat werkt nu niet goed. Daarom vragen GGD’s lijsten van leerlinge...
Leerplichtambtenaren voeren wettelijke taak uit en hebben dus een wettelijk recht op bepaalde informatie. Daarbij gaat het vooral om verzuim. Belangrijk uitgangspunt bij het delen van informatie is of de wet iets regelt (ja, in dit geval de Leerplichtwe...