RSS feed
Vraag & antwoord : Vensters > Indicatoren PO
DEFINITIE De indicator _Aantal leerlingen_ toont het aantal leerlingen met een hoofdinschrijving op 1 oktober van een schooljaar. BASISINFORMATIE Basisinformatie is: * Totaal aantal leerlingen van de school, met benchmark. * Trend van 5 jaar...
DEFINITIE De indicator _Algemene gegevens school_ toont algemene gegevens zoals adres, schooltype en denominatie. BASISINFORMATIE Basisinformatie is: * Naam school (1) * Adres (straat, postcode en plaats) (1) * Telefoonnummer (1) * E-mai...
DEFINITIE EEN BELANGRIJKE KETENPARTNER IS EEN PROFESSIONELE ORGANISATIE WAARMEE DE SCHOOL OP STRUCTURELE WIJZE SAMENWERKT VOLGENS VOORAF OPGESTELDE AFSPRAKEN OF EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. Voor deze indicator worden de volgende categorieën onders...
DEFINITIE De financiële positie van een bestuur wordt getoond aan de hand van de volgende ratio's: solvabiliteit (1 en 2), liquiditeit, rentabiliteit, kapitalisatiefactor en weerstandsvermogen. UITZONDERING OP DE DEFINTIE _Uitzonderingen:_ * H...
DEFINITIE Informatie wordt getoond over de score die de school zichzelf geeft op 7 stellingen die zijn gebaseerd op kwaliteitsaspect 9 (De school zorgt systematisch voor behoud of verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs) van het kernkader Pr...
DEFINITIE Deze indicator toont informatie over de tevredenheid van de leerlingen uit de groepen 6/7/8 of 7/8. De informatie in deze indicator wordt getoond over de leerlingtevredenheid op basis van de 10 vragen (de sfeer op school, de lessen op scho...
DEFINITIE Deze indicator toont informatie over de tevredenheid van de leerlingen uit de groepen 6/7/8 of 7/8. BASISINFORMATIE Deze indicator bestaat uit leerlingtevredenheid: * De scores op de 10 vragen van de vragenlijst leerlingtevredenheid w...
DEFINITIE Deze indicator toont hoe een school de leerlingen groepeert en welke vakleerkrachten aanwezig zijn op de school. Een vakleerkracht is een leerkracht die een vak geeft waarvoor hij of zij specifiek is opgeleid (zie artikel 4.1 Besluit Bekwaam...
DEFINITIE Deze indicator toont informatie over hoe de school de samenwerking met ouders organiseert.  BASISINFORMATIE Basisinformatie is: Ouderbetrokkenheid: * Hierover wordt aan een school de volgende vraag gesteld: met daarbij een toelicht...
NAAM OUDERTEVREDENHEID OMSCHRIJVING Deze indicator toont informatie over de tevredenheid van ouders over de school. BASISINFORMATIE BASISINFORMATIE IS: * Oudertevredenheid: De scores op de vragenlijst oudertevredenheid worden get...
DEFINITIE De indicator geeft informatie over de tussentijdse in- en uitstroom en doorstroom binnen de school. BASISINFORMATIE Basisinformatie is: * Tussentijdse in- en uitstroom; * Tussentijdse in- en uitstroom in percentage. EXTRA INFORMAT...
DEFINITIE De indicator personeel geeft inzicht in het totaal aantal fte, de gemiddelde leeftijd van het personeel, de leeftijdsopbouw, de onderverdeling man/vrouw, personele opbouw per functiegroep en geslacht en aantal leerlingen per fte op instellin...
DEFINITIE Deze indicator toont de positie van leerlingen in het VO, in het eerste leerjaar na uitstroom uit het PO. De positie wordt getoond in relatie tot VO advies van de PO school. Getoond wordt het percentage doorstroom van PO, met schooladvies VO...
DEFINITIE De indicator _Profiel van de school_ toont het profiel van de school in vijf kernwoorden en een toelichting. BASISINFORMATIE Basisinformatie is: * Kernwoorden (verplicht, bestaande sectie, geen wijzigingen); * De missie en visie van ...
DEFINITIE De indicator RESULTATEN EINDTOETS toont de gemiddelde (herberekende) score op de eindtoets van het totaal van leerlingen in leerjaar 8 en van leerlingen die niet in leerjaar 8 zitten en wel een toetsdatum hebben. BASISINFORMATIE Basisinf...
Kijk voor de actuele rekenregels bij de definitie van de indicator Resultaten Eindtoets (Vensters PO) [https://support.kennisnet.org/Knowledgebase/Article/View/163/31/resultaten-eindtoets-vensters-po]. REKENREGELS RESULTATEN EINDTOETS VAN SCHOOLJAAR 2015...
DEFINITIE De indicator _Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs_ toont het advies dat leerlingen krijgen over het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs bij het verlaten van de school, zoals opgenomen in het onderwijskundige rapport, ge...
DEFINITIE De indicator_ Schoolklimaat en veiligheid_ toont informatie over het pestprotocol en het anti-pestprogramma van de school BASISINFORMATIE Basisinformatie is: * Het schoolveiligheidsplan * Het pestprotocol van de school. * Meldcod...
DEFINITIE De indicator _Schoolondersteuningprofiel_ toont het schoolondersteuningsprofiel en een toelichting waarin kan worden beschreven aan welke doelgroepen specifieke ondersteuning wordt geboden. BASISINFORMATIE Basisinformatie is: * Schoo...
DEFINITIE De indicator _Schooltijden en opvang _geeft de schooltijden en het aanbod van buitenschoolse en tussenschoolse opvang van de school weer. BASISINFORMATIE Basisinformatie is: * * Traditionele schooltijden * Continurooster * Vij...
DEFINITIE De indicator _Sociale opbrengsten _toont het aantal leerlingen met een hoofdinschrijving op 1 oktober van een schooljaar. BASISINFORMATIE Basisinformatie is: Getoond wordt de antwoorden op de volgende vragen: Voor BaO/SBO/SO: * W...
DEFINITIE Deze indicator toont de tussentijdse resultaten van de school en welke plaats deze innemen in het onderwijsproces. De tussentijdse resultaten zijn de gemiddelde vaardigheidsscores van de leerlingen in leerjaar 8, die niet buiten beschouwing ...
DEFINITIE De indicator voedingsgebied en marktaandeel verschaft inzicht in het voedingsgebied (herkomstgebieden van leerlingen) en het marktaandeel (percentage leerlingen uit een postcodegebied dat naar een bepaalde school gaat) van een school. BASI...
DEFINITIE Deze indicator toont informatie over het aanbod van voor- en vroegschoolse voorzieningen van de school en van organisaties waar de school een samenwerking mee heeft. BASISINFORMATIE Basisinformatie is: Getoond wordt: Of de school een V...
DEFINITIE De indicator Waardering inspectie toont het toezichtarrangement van de Inspectie. BASISINFORMATIE Basisinformatie is: * link naar rapporten EXTRA INFORMATIE Extra informatie is: * Verhouding aantal jongens/meisjes (in percenta...