RSS feed
Vraag & antwoord : Vensters > Indicatoren VO
DEFINITIE De indicator TEVREDENHEID LEERLINGEN toont de gemeten algemene tevredenheid van leerlingen verdeeld over de hele school. De tevredenheid wordt gemeten aan de hand van een vragenlijst van in totaal 27 vragen, waarvan 16 vragen worden gebrui...
ALGEMENE BEGRIPPENLIJST GEWOGEN LEERLINGEN (VOORHEEN: GEWICHTENLEERLING) De gewichtenregeling in het basisonderwijs bepaalt of een school extra middelen krijgt. Het leerlingengewicht word toegekend op basis van opleidingsniveau van de ouders. Het aa...
DEFINITIE De indicator SCHOOLADVIES EN PLAATSING toont het percentage leerlingen in leerjaar drie dat op, boven en onder het niveau van het basisschooladvies zit. UITZONDERING OP DEFINITIE De volgende leerlingen worden buiten beschouwing gelate...
DEFINITIE De indicator AANBOD toont de verdeling van het aantal leerlingen over het onderwijsaanbod zoals op 1 oktober van het betreffende schooljaar bekend is. BASISINFORMATIE * De onderwijssoorten die deze school aanbiedt, uitgesplitst naar...
DEFINITIE De indicator AANTAL LEERLINGEN toont de definitieve leerlingaantallen geteld op 1 oktober van het betreffende schooljaar. UITZONDERING OP DE DEFINITIE * Leerlingen die het volwassenenonderwijs volgen, worden buiten beschouwing gelat...
DEFINITIE De indicator ALGEMENE GEGEVENS SCHOOL toont algemene gegevens over de school zoals adresgegevens, onderwijstype en website. BASISINFORMATIE * Algemene gegevens school* * Bestuursgegevens* * Welkomsttekst * Logo * Kopfoto *...
DEFINITIE Het absolute aantal leerlingen met een - tijdens inschrijving in het praktijkonderwijs - behaald (branche)certificaat; én het percentage leerlingen met een - tijdens inschrijving in het praktijkonderwijs - behaald (branche)certificaat, ged...
DEFINITIE De indicator BELANGRIJKE KETENPARTNERS toont de ketenpartners, professionele organisaties, waarmee de school op structurele wijze samenwerkt volgens vooraf opgestelde afspraken of een samenwerkingsovereenkomst. BASISINFORMATIE * De ...
DEFINITIE Het percentage bestendige uitstroom leerlingen, gedefinieerd als het percentage leerlingen dat één en twee jaar na uitstroom uit het praktijkonderwijs aan het werk is of studeert op het totaal aantal uitgestroomde leerlingen (zijnde eindui...
DEFINITIE De indicator DOORSTROOM BINNEN DE SCHOOL toont het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt (de onderbouwsnelheid) en dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt (het bovenbouwsucces). De onderbouwsnelheid wordt geme...
DEFINITIE De indicator DOORSTROOM NAAR VERVOLGONDERWIJS toont naar welke onderwijssectoren de leerlingen uitstromen en of zij na één jaar hier nog zitten. UITZONDERING OP DE DEFINITIE Uitzonderingen zijn: * Leerlingen die het volwassenenond...
DEFINITIE De indicator EXAMENCIJFERS toont het gemiddelde examencijfer van deelnemers aan het schoolexamen en centraal examen per onderwijssoort+leerweg van de betreffende school. UITZONDERING OP DEFINITIE Uitzonderingen zijn: * Leerlingen ...
DEFINITIE Deze indicator is niet langer beschikbaar op Scholen op de kaart. De indicator FINANCIËN toonde de financiële positie van een bestuur (rentabiliteit, solvabiliteit en weerstandsvermogen) en het beschikbare budget per leerling. Informatie u...
DEFINITIE De indicator MARKTAANDEEL EN VOEDINGSGEBIED geeft inzicht in het voedingsgebied en het marktaandeel van een school. Het voedingsgebied van een instelling of school geeft de leerlingen naar postcodegebied weer. Het marktaandeel van een scho...
DEFINITIE De indicator ONDERWIJSTIJD toont de gerealiseerde onderwijstijd in het voorgaande schooljaar op de school in klokuren per onderwijssoort+leerjaar. BASISINFORMATIE * De gemiddelde gerealiseerde onderwijstijd in klokuren in het eerste...
DEFINITIE De indicator OPEN DAGEN toont wanneer de school open dagen organiseert. BASISINFORMATIE * De data van de open dagen INFORMATIE IN DE VERGELIJKING * Open dagen DATABRON Dit is een DECENTRALE INDICATOR. De gegevens voor ...
DEFINITIE De indicator PERSONEEL toont het ziekteverzuimpercentage (ZVP) en de meldingsfrequentie (ZMF), het totaal aantal fte, de gemiddelde leeftijd van het personeel, de leeftijdsopbouw, de onderverdeling man/vrouw en het onderscheid in direct en...
DEFINITIE De indicator PROFIEL VAN DE SCHOOL toont in maximaal vijf kernwoorden hoe de school zichzelf wil profileren. BASISINFORMATIE * Kernwoorden (maximaal 5) INFORMATIE IN DE VERGELIJKING * Kernwoorden (maximaal 5) DATABRON ...
DEFINITIE De indicator PROFIEL- EN SECTORKEUZE toont de profiel- (havo/vwo) en sectorkeuze (vmbo) van de examendeelnemers in het betreffende schooljaar per school naar onderwijssoort+leerweg. UITZONDERING OP DE DEFINITIE Uitzonderingen zijn: ...
DEFINITIE De indicator SAMENWERKING toont de samenwerking van de school met één of meerdere partijen rondom een bepaald thema. BASISINFORMATIE Per school wordt de volgende informatie getoond: * Samenwerking met basisonderwijs en speciaal on...
DEFINITIE De indicator SCHOLING PERSONEEL PRAKTIJKONDERWIJS toont de hoogst behaalde bevoegdheid (1e graad, 2e graad, andere bevoegdheid, in opleiding en anders) van het personeel van de school (peildatum 1 oktober) als percentage van het totaal fte o...
INDICATOR Schoolklimaat en veiligheid (na 1 januari 2016) DEFINITIE DE INDICATOR _SCHOOLKLIMAAT EN VEILIGHEID_ TOONT DE RESULTATEN VAN 11 VRAGEN OVER SOCIALE VEILIGHEID BINNEN DE SCHOOL. DAARNAAST TOONT SCHOOLKLIMAAT EN VEILIGHEID HET VEILIGH...
DEFINITIE De indicator SCHOOLKOSTEN toont de gemiddelde schoolkosten die de school aan ouders in rekening brengt per leerjaar+onderwijssoort+leerweg. BASISINFORMATIE * Schoolkosten van leerjaar 1, uitgesplitst naar onderwijssoort. EXTRA I...
DEFINITIE De indicator SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL toont schoolondersteuningsprofiel van de school. In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen ...
DEFINITIE De indicator SCHOOLPLAN toont een document waarin de school voor een periode van vier jaar beschrijft hoe de kwaliteit van het onderwijs wordt gegarandeerd. De school geeft daarmee inzicht in het onderwijskundig beleid, het personeelsbelei...
DEFINITIE De indicator SLAAGPERCENTAGE toont het absolute aantal geslaagden en het slaagpercentage, gedefinieerd als het aandeel geslaagden op het totaal van de deelnemers aan het eindexamen per onderwijssoort+leerweg op de betreffende school. U...
DEFINITIE De indicator SOCIALE OPBRENGSTEN (VSO) toont de visie en werkwijze van de school op het gebied van sociale opbrengsten. BASISINFORMATIE Visie: * De kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten. * De visie van de...
DEFINITIE De indicator TEVREDENHEID OUDERS toont de gemeten algemene tevredenheid van ouders van leerlingen. Scholen bepalen zelf in welke leerjaren van de onderwijssoorten de oudertevredenheid wordt uitgezet. De tevredenheid voor ouders wordt gemet...
DEFINITIE De indicator UITSTROOM LEERLINGEN (PRO) toont het percentage gerealiseerde uitstroom leerlingen bij einduitstroom uit het praktijkonderwijs, gedefinieerd als het percentage leerlingen dat uitstoomt naar werk (met arbeidsovereenkomst), werk...
DEFINITIE De indicator Externe evaluaties toont één of meerdere evaluaties die op de school hebben plaatsgevonden. Standaard toont deze indicator het meest recente rapport van de Inspectie van het Onderwijs. BASISINFORMATIE * De link naar het...