Page tree

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VVA STOPT - Wettelijke verplichting blijft


 Wanneer stopt de VVA?

De VVA stopt per 30 september 2022.

 Blijft de wettelijke verplichting bestaan om gegevens uit te wisselen over leerlingen die de overstap van vmbo naar mbo maken?

Het gebruik maken van de VVA is per 30 september 2022 niet meer mogelijk. Echter de wettelijke verplichting om gegevens uit te wisselen blijft bestaan.

 Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Tot nu toe werden gegevens van leerlingen die de overstap van vmbo naar mbo maken uitgewisseld via de VVA en in de meeste RMC-regio’s via een regionaal systeem.

Met ingang van 1 september kan dit niet meer via de VVA. Scholen en gemeenten blijven gebruik maken van regionale systemen om gegevens uit te wisselen.

 Wat betekent het stoppen van de VVA voor scholen en gemeenten?

De gegevensuitwisseling met de VVA stopt per 30 september 2022. De wettelijke verplichting tot het uitwisselen blijft bestaan.

Scholen, gemeenten en RMC’s blijven gebruik maken van de regionale systemen waarmee zij nu werken.  In overleg met de leveranciers van regionale systemen, scholen en gemeenten wordt onderzocht of er landelijke afspraken gemaakt kunnen worden over uitwisseling van gegevens over de leerlingen die overstappen van de ene regio naar de andere regio.

Met vier regio’s die nu geen gebruik maken van een regionaal overstapsysteem wordt door OCW contact opgenomen.

 Bestaat er een verplichting om een ICT-systeem te gebruiken?

De wettelijke verplichting tot het uitwisselen van gegevens blijft bestaan. De wijze waarop regio’s dat doen is vormvrij.

De Regeling gegevensverstrekking bij overstap naar het mbo zal zo aangepast worden dat gegevensuitwisseling niet meer via de VVA plaatsvindt.

 Wat moet ik als school/gemeenten/RMC doen om de VVA in mijn huidige leerlingadministratiesysteem uit te zetten?

Uw leverancier is op de hoogte van het stoppen van de VVA. U kunt hiervoor contact opnemen met de leverancier van uw leerlingadministratiesysteem.

 Waar kan mijn school/gemeente/RMC terecht met vragen over het stoppen van de VVA?

Voor (ICT-)technische vragen over het stoppen van de VVA kunt u terecht bij de leverancier van uw administratiesysteem of het koppelpunt waarop u bent aangesloten.

Voor inhoudelijke vragen over het stoppen van de VVA kunt terecht bij
Inge Meere, Algemeen Manager, Coöperatie Mbo Voorzieningen u.a.,
Telefoon 06-59812005 email: i.meere@mbovoorzieningen.nl 

 Hoe is de besluitvorming over het stoppen van VVA tot stand gekomen?

De VVA werd opgezet om vanuit een publieke voorziening een beperkte, wettelijk vastgelegde set van gegevens tussen scholen en gemeenten uit te kunnen wisselen over leerlingen die de overstap maken van vmbo naar mbo.

In de praktijk bleek de voorziening in de huidige opzet onvoldoende aan de behoeften van de scholen en gemeenten te voldoen. De gesprekken die de projectgroep voerde met gemeenten, scholen en RMC’s bevestigden dit beeld.

Teneinde een besluit te kunnen nemen over de toekomst van VVA is in opdracht van het ministerie van OCW door KBA Nijmegen onderzoek verricht. Dit heeft vier scenario’s voor doorontwikkeling opgeleverd.

De stuurgroep heeft op aangeven van het ministerie van OCW op 30 juni besloten om scenario 4b te kiezen. In dit scenario kunnen regio’s gebruik blijven maken van hun regionale overstapsysteem, die op veel terreinen aan de behoefte van gebruikers voldoet. Ook behouden zij de vrijheid om te kiezen welk systeem zij willen gebruiken. Om ook de leerlingen in beeld te houden die overstappen van de ene regio naar de andere regio, wordt onderzocht of landelijke afspraken tussen overstapsystemen kunnen worden gemaakt.

Alle onderzochte scenario’s kunt u nalezen in het onderzoeksrapport: www.vo-raad.nl/vva 

De veel gestelde vragen kunt u lezen op https://mbovoorzieningen.nl/voorzieningen/voorziening-vroegtijdig-aanmelden/