Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

AlgemeenExpand
titleHoe kan ik als schoolbestuur of leverancier inloggen bij de Dienst Verwerkersovereenkomsten?

Inloggen bij de Dienst Verwerkersovereenkomsten verloopt via eHerkenning. Klik hier voor meer informatie. 


Expand
titleKan ik als schoolbesturen of leveranciers uit het buitenland gebruik maken van de Dienst Verwerkersovereenkomsten?

Voor de meeste schoolbesturen/leveranciers in het buitenland zal dit niet mogelijk zijn. Omdat het inloggen bij de Dienst Verwerkersovereenkomsten via eHerkenning verloopt, moet het schoolbestuur/leverancier een KVK registratie hebben (in Nederland). De meeste buitenlandse schoolbesturen/leverancier zullen dit niet hebben waardoor ze geen eHerkenning aan kunnen vragen en dus niet kunnen inloggen bij de Dienst Verwerkersovereenkomsten. Wanneer een buitenlands schoolbestuur/leverancier wel een Nederlandse KVK registratie heeft en eHerkenning kan aanvragen, kunnen ze wel gebruik maken van de Dienst Verwerkersovereenkomsten. Daarnaast geldt voor een schoolbestuur dat ze ook in RIO bekend moeten zijn.


Expand
titleZijn er kosten verbonden aan het gebruik van de Dienst Verwerkersovereenkomsten?

Nee, het gebruik van de Dienst Verwerkersovereenkomsten is kosteloos en wordt bekostigd door het ministerie van OCW.


FAQ's voor leveranciers


Expand
titleWelke leveranciers kunnen gebruik maken van de Dienst Verwerkersovereenkomsten?

In eerste instantie kunnen alleen deelnemers van het Privacyconvenant onderwijs aansluiten bij de Dienst Verwerkersovereenkomsten. Op een later moment zal de Dienst Verwerkersovereenkomsten ook beschikbaar worden voor medestanders van het Privacyconvenant onderwijs en overige leveranciers. Dit is een afspraak die vanuit Edu-K is gemaakt.


Expand
titleHoe kan ik als leverancier aansluiten bij de Dienst Verwerkersovereenkomsten?

U kunt u als leverancier via dit formulier aanmelden voor de Dienst Verwerkersovereenkomsten. Klik hier voor meer informatie over het aanmeldproces.


Expand
titleMoet ik als leverancier de overeenkomst ook ondertekenen in de Dienst Verwerkersovereenkomsten?

Nee, de leverancier ondertekent de overeenkomst niet in de Dienst Verwerkersovereenkomsten. De overeenkomst dient bij opvoering in de dienst reeds eenzijdig ingevuld en ondertekend te zijn.


Expand
titleKan ik als leverancier voor meerdere organisaties inloggen bij de Dienst Verwerkersovereenkomsten? En hoe kan ik dan wisselen tussen de organisaties?

Ja, mits u een eHerkenningsmiddel heeft voor de verschillende organisaties. Bij het inloggen met eHerkenning kiest u voor welke organisatie u (eerst) aan de slag wilt. Om te wisselen van organisatie logt u uit en logt u opnieuw in, maar dan met de machtiging van een andere organisatie.


Expand
titleKan ik als leverancier een overeenkomst aanpassen nadat deze verzonden is naar een schoolbestuur?

Nee, zodra een overeenkomst is aangeboden aan een schoolbestuur is de overeenkomst bevroren. Versiebeheer wordt in een latere uitrol opgepakt. Indien er een gewijzigde overeenkomst verstuurd moet worden, zal er een nieuwe overeenkomst aangemaakt worden en dient u in de naam van de overeenkomst de versie duidelijk te maken.


Expand
titleWaarom kan ik als leverancier maar één bestand toevoegen als privacy-/beveiligings-/wijzigingenbijlage toevoegen aan een overeenkomst?

Om de kans op fouten te verkleinen, is ervoor gekozen om maar één bestand per bijlagetype toe te kunnen voegen. Indien er bijvoorbeeld bij één overeenkomst meerdere Privacybijsluiters horen, dan kunt u de verschillende bijlagen samenvoegen tot één pdf-bestand. Dit samengevoegde bestand voert u op in de Dienst Verwerkersovereenkomsten als beveiligingsbijlage.


Expand
titleWaarom kan ik als leverancier de “Facultatieve Bijlage 4 (enkel indien van toepassing): Scholen vallend onder HET bevoegd gezag van het bestuur”, zoals beschreven in de modelverwerkersovereenkomst 4.0, niet opvoeren in de overeenkomst?

De klankbordgroep van de Dienst Verwerkersovereenkomsten heeft besloten om deze bijlage te laten vervallen binnen de dienst, omdat een door het schoolbestuur getekende verwerkersovereenkomst altijd geldt voor alle scholen onder het schoolbestuur. Daarnaast is deze bijlage slechts een momentopname waardoor de meerwaarde van de bijlage vrij laag is. In RIO is altijd de actuele situatie van het bestuur te achterhalen.


Expand
titleKan ik als leverancier meerdere overeenkomsten tegelijk verzenden naar een schoolbestuur?

Nee, u kunt maar één overeenkomst per keer versturen naar een schoolbestuur. Wanneer u meerdere overeenkomsten naar hetzelfde schoolbestuur wilt sturen, zal u het proces voor versturen meerdere keren moeten doorlopen. U kunt wel dezelfde overeenkomst naar verschillende schoolbesturen tegelijk te sturen. Hiervoor hebben we een bulkverzending functionaliteit.


Expand
titleHoe ga ik als leverancier om met invulvelden in de verwerkersovereenkomst? (Bijvoorbeeld het veld <<Naam privacy-bevoegde>>)

Door de Dienst Verwerkersovereenkomsten wordt er automatisch een voorblad voor de overeenkomst gegenereerd. Hierin komen de gegevens van u als leverancier wanneer u de overeenkomst als definitieve versie opslaat. De gegevens van het schoolbestuur (incl. contactpunt datalekken) worden toegevoegd bij versturen aan en beoordelen en/of ondertekening door het bestuur. De informatie die normaliter in de overeenkomst wordt aangevuld door de schoolbesturen, komt hiermee dus op het voorblad te staan. Het voorblad is samengesteld in overeenkomst met de modelverwerkersovereenkomst van het Privacyconvenant onderwijs.

De onderdelen van de overeenkomst zullen als PDF document aan de schoolbesturen aangeboden worden en de inhoud hiervan zal niet bewerkt kunnen worden door de schoolbesturen. In de modelverwerkersovereenkomst staan natuurlijk invulvelden zoals <<Naam privacy-bevoegde>>. Deze kunnen op dezelfde manier in de overeenkomst blijven staan en verwijzen dus eigenlijk naar de informatie op het voorblad.


Expand
titleIk als leverancier wil een CSV uploaden met bestuursnummers. Hoe moet deze eruit zien?

Het CSV bestand bevat alleen bestuursnummers, elk op een aparte regel. 


Expand
titleMoet ik als leverancier, wanneer ik gegevens verwerk buiten EEG, ook de toestemming aanvinken voor het schoolbestuur (privacybijsluiter, onderdeel G)?

Ja, in de Dienst Verwerkersovereenkomsten kan een schoolbestuur geen vinkjes zetten.

Als leverancier dient u bij verwerking van gegevens buiten de EEG onderdeel G in te vullen inclusief het aankruisen van het vinkje bij ‘ Onderwijsinstelling geeft Verwerker schriftelijke toestemming voor … ’ omdat het schoolbestuur in de Dienst Verwerkersovereenkomsten dat zelf niet kan doen.

Pas bij ondertekening van de verwerkersovereenkomst geeft het schoolbestuur daadwerkelijk toestemming.


Expand
titleWelke functionaliteiten zullen nog worden toegevoegd aan de Dienst Verwerkersovereenkomsten?


Functionaliteiten

Te realiseren 

Versiebeheer Verwerkersovereenkomsten 

Als leverancier wil ik bij een wijziging in mijn verwerkersovereenkomst een update kunnen versturen naar alle klanten die de vorige versie hebben ondertekend zonder dat ik die klanten zelf opnieuw hoef te selecteren, zodat ik samen met de schoolbesturen onze model verwerkersovereenkomsten snel en eenvoudig up to date kan houden. Met de mogelijkheid:

 • notificatie met ter kennisgeving
 • notificatie met termijn waarbinnen schoolbestuur bezwaar kan aantekenen
 • notificatie met verzoek tot ondertekenen

Najaar 2023 

Herinneringen versturen  

Als leverancier wil ik dat DV herinneringen verstuurt naar schoolbesturen wanneer ze niet reageren op mijn aanbod verwerkersovereenkomst zodat het proces van ondertekenen niet stokt (of ik moet zelf een herinnering kunnen versturen).  

Najaar 2023 

Sorteren en zoeken in de door mij aangeboden verwerkersovereenkomsten  

Als leverancier wil ik kunnen sorteren op alle kolommen zodat ik snel overzicht kan krijgen over de verschillende statussen of verschillende model verwerkersovereenkomsten en ik wil kunnen zoeken op 1 schoolbestuur.  

Najaar 2023 

De status en getekende verwerkersovereenkomsten kunnen opvragen 

Als leverancier wil ik de status van verwerkersovereenkomsten en de getekende verwerkersovereenkomsten kunnen opvragen uit Dienst Verwerkersovereenkomsten, zodat ik mijn eigen administratie kan bijwerken 

 • via een exportfunctie 
 • via een technische koppeling (API)  

Najaar 2023 

Uploaden eerder afgesloten Verwerkersovereenkomsten 4.0

Als leverancier wil ik eerder ondertekende verwerkersovereenkomsten 4.0 (voor DV er was) kunnen opvoeren in DV, zodat ons overzicht compleet is en deze overeenkomsten mee kunnen in Versiebeheer DV.

Najaar 2023 FAQ’s voor schoolbesturen


Expand
titleVoor welke onderwijssectoren is de Dienst Verwerkersovereenkomsten?

De Dienst Verwerkersovereenkomsten is ontwikkeld voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, maar besturen in het beroepsonderwijs mogen er ook gebruik van maken.


Expand
titleKan ik als particulier schoolbestuur gebruik maken van de Dienst Verwerkersovereenkomsten?

Ja. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Wel moet het schoolbestuur bekend zijn in RIO en beschikken over een KVK-registratie.


Expand
titleWij gaan als school wisselen van schoolbestuur, wat moeten wij doen ten aanzien van de overeenkomsten in de Dienst Verwerkersovereenkomsten?

Het gaat hier dus niet om een fusie van de besturen, maar een school die van schoolbestuur A naar schoolbestuur B verhuist. 

U zult zelf als school moeten controleren welke systemen jullie gebruiken. Vervolgens zal er gecontroleerd moeten worden of het nieuwe schoolbestuur een verwerkersovereenkomst heeft met de leverancier van deze systemen. Zo niet, dan zult u met de leverancier moeten regelen dat deze de overeenkomst aanbiedt aan het nieuwe schoolbestuur. Hier wordt vanuit de Dienst Verwerkersovereenkomsten niets voor gefaciliteerd. In de dienst wordt namelijk niet opgeslagen welke scholen een bepaalde dienst gebruiken.


Expand
titleIs de Dienst Verwerkersovereenkomst ook een Register van Verwerkingsactiviteiten (verwerkingsregister)?

Nee, in de Dienst Verwerkersovereenkomsten kunt u makkelijk een verwerkersovereenkomst met uw leverancier afsluiten, maar u kunt niet in de dienst uw informatie rond de persoonsgegevens die uw school verwerkt registeren. U kunt wel de in de Dienst Verwerkersovereenkomst ondertekende verwerkersovereenkomst opnemen in uw verwerkersregister.


Expand
titleIk heb als schoolbestuur al een verwerkersovereenkomst 4.0 voor dienst X ondertekend. Moet ik deze nu alsnog via de Dienst Verwerkersovereenkomsten ondertekenen?

Indien u reeds, buiten de Dienst Verwerkersovereenkomsten om, een verwerkersovereenkomst 4.0 heeft ondertekend, hoe u deze niet nogmaals te ondertekenen in de Dienst Verwerkersovereenkomsten.


Expand
titleIs het gebruik van de Dienst Verwerkersovereenkomsten verplicht?

Het gebruik van de Dienst Verwerkersovereenkomsten is niet verplicht. Weliswaar zijn er al veel leveranciers die voornemens zijn hun verwerkersovereenkomsten aan te bieden via de Dienst Verwerkersovereenkomsten. Ditzelfde geldt voor de verwerkersovereenkomst van Kennisnet zelf.


Expand
titleHoe werkt eHerkenning wanneer een bestuur of meerdere besturen (elk eigen KvK) een intermediair (eigen KvK) willen inzetten voor het beoordelen en/of ondertekenen van verwerkersovereenkomsten in de Dienst Verwerkersovereenkomsten?

Een intermediair kan zijn: een samenwerkingsverband van schoolbesturen (aparte organisatie vorm of holding met daaronder alle schoolbesturen) of een organisatie waar je als schoolbestuur een FG of andere adviseurs inhuurt.
 
Optie 1: Het schoolbestuur machtigt een extern persoon(en) van een intermediair of een ZZP-er.

 • Het bestuur moet een eHerkenningsmiddel aanschaffen voor een extern persoon die namens hun bestuur zaken in de Dienst Verwerkersovereenkomsten mag regelen. Als deze persoon voor meerdere schoolbesturen werkt krijgt hij/zij meerdere eHerkenningsmiddelen met de juiste machtigingen.

Optie 2: Regelen van een ketenmachtiging tussen verschillende schoolbestuur(en) en een intermediair.

 • Een ketenmachtiging is feitelijk een machtiging op KvK niveau in plaats van op persoonsniveau (gewone machtiging). U kunt een ketenmachtiging regelen vanuit de intermediair of vanuit een de schoolbesturen. Bij sommige leveranciers van eHerkenning moeten alle betrokken organisaties in het bezit zijn van een eHerkenningsmiddel maar bij anderen kan die ketenmachtiging afgegeven worden met een tijdelijk account.
 • Als de ketenmachtigingen tussen alle schoolbesturen en de intermediair zijn geregeld dan kan de beheerder van de intermediair voor zijn medewerkers een eHerkenningsmiddel aanschaffen en hen machtigen voor de juiste werkzaamheden (voor Kennisnet beheren of Kennisnet ondertekenen) voor alle besturen of een selectie van besturen. Medewerkers van de intermediair krijgen dan één eHerkenningsmiddel met machtigingen voor meerdere besturen. Bij inloggen moeten ze kiezen voor welk bestuur ze aan de slag gaan.
 • Het organiseren van de ketenmachtiging tussen SWV-organisatie en onderliggende besturen is even wat meerwerk en er zijn kosten aan verbonden die boven op de kosten voor de eH-middelen en machtigingen komen.

Voor aanvullende vragen over het afgeven van (keten)machtigingen, kunt u contact opnemen met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel.


Expand
titleKan ik als schoolbestuur ook een overeenkomst ter ondertekening aanbieden aan een leverancier?

Nee, dit is (nog) niet mogelijk. We zijn voor de eerste uitrol van de Dienst Verwerkersovereenkomsten uitgegaan van de meest voorkomende situatie; leveranciers bieden de overeenkomst aan bij schoolbesturen. We zullen uitzoeken of deze functie in te toekomst gebouwd kan worden. Wel zullen we in een latere release een functie uitrollen waarmee een schoolbestuur in de dienst een overeenkomst kan aanvragen bij een leverancier.


Expand
titleKan ik als beoordelaar of ondertekenaar voor meerdere schoolbesturen inloggen bij de Dienst Verwerkersovereenkomsten? En hoe kan ik dan wisselen tussen de schoolbesturen?

Ja, mits u een eHerkenningsmiddel hebt voor de verschillende schoolbesturen. Bij het inloggen met eHerkenning kiest u voor welk schoolbestuur u (eerst) aan de slag wilt. Om te wisselen van schoolbestuur logt u uit en logt u opnieuw in, maar dan met de machtiging van een ander schoolbestuur.


Expand
titleWelke functionaliteiten zullen nog worden toegevoegd aan de Dienst Verwerkersovereenkomsten?


FunctionaliteitenTe realiseren

Toevoegen toetsrapporten van externe IBP experts 

Als schoolbestuur wil ik bij een verwerkersovereenkomst van een leverancier een toetsrapport van externe IBP experts ontvangen wat mij kan ondersteunen bij de beoordeling van de verwerkersovereenkomst.

Najaar 2023

Sorteren en zoeken mijn verwerkersovereenkomsten  

Als schoolbestuur wil ik in het overzicht kunnen zoeken op een leverancier of naam van een verwerkersovereenkomst zodat ik snel de status van een verwerkersovereenkomst kan achterhalen.

Najaar 2023 

Aanvragen van een Verwerkersovereenkomst 

Als schoolbestuur, als eindverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, wil ik een verwerkersovereenkomst kunnen aanvragen bij de leverancier waarbij ik een digitaal onderwijsmiddel heb afgenomen zodat ik zelf het goed regelen van mijn afspraken met leveranciers in de hand heb  

Najaar 2023

De status en getekende verwerkersovereenkomsten kunnen opvragen 

Als schoolbestuur wil ik de status van verwerkersovereenkomsten en de getekende verwerkersovereenkomsten kunnen opvragen uit Dienst Verwerkersovereenkomsten zodat ik mijn eigen administratie kan bijwerken.  

 • via een exportfunctie 
 • via een technische koppeling bv met het systeem van mijn register van verwerkingen (via API) 

Najaar 2023

Uploaden eerder afgesloten Verwerkersovereenkomsten 4.0

Als schoolbestuur wil ik eerder ondertekende verwerkersovereenkomsten 4.0 (voor DV er was) kunnen opvoeren in DV zodat ons overzicht compleet is en deze overeenkomsten mee kunnen in Versiebeheer DV.

Najaar 2023 


              

...